Свадьба начинается с… пригласительных!

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Балага алкыштар

алтай уулчак ТамирланАда-энениҥ алкыжы

Аржан суудый ару бол, балам!
Баатыр бол!

Jаактуга айттыртпа,
Jарындуга тутурттпа!
Ада-энениҥ сÿÿнчизи бол,
Ака-карындаштарыҥла нак бол!

Айыл-jурттыҥ öҥжидип jÿр!
Албатыга тузалу бол,
Албатыда тоомjылу jÿр!
Алтайысты чеберлеп jÿр,
Ак-айаста ырысту бол!

Тоологоны евро болзын,
Тудунганы доллар болзын.
Ару ак санаалу,
Jалакай ла чыйрак чыдазын.

Эjелер-jеҥелер

Эрjине кулды киштезе
Эне Алтайга торгылар.
Эjелер, jеҥелер айтканы
Эл-jÿрекке томылар.

Акалар, таайлары

Аргымак кулды киштезе
Ак тайгага jаҥыланар.
Акалар, таайлар алказа
Ал-сагышка салынар.

Алкыштар

Ойгор jÿрÿмдÿ болзын,
Озочыл иштÿ болзын!
Оору-jоболго бастырбазын,
Ойын-каткылу öссин!

Jÿрÿми туу-кайадый
Бек болзын!
Ат-нерези албатыга jарлалзын!

Кÿреҥ сынду Алтайдыҥ
Кÿн чырайлу балдары
Артыш jытту jеристиҥ
Ай-кеберлÿ балдары

Ада-Кудай коорып jÿрзин слерди,
Ада-энегер сÿÿндирип турзын слерди!

Кыс балага

Ары кöрзö,
Ай кеберлÿ,
Бери кöрзö,
Кÿн кеберлÿ
Тегерик ак чырайлу
Jаражай кыс болзын!

Комментарии (10)

 1. Светлана :

  суреен jакшы! быйан!

 2. Лора :

  СПАСИБО! Большое спасибо за труд, работу и глубокие мысли.

 3. Алтынай :

  Иштеген ижер тоомjылу ла болзын!

 4. Люба :

  Суреен тузалу! Быйан!

 5. сурайа :

  Тузалу болук. Суреен jакшы. быйан

 6. Кара-кобок Геннадий :

  Быйан слерге

 7. Эркелей :

  Быйан. Ижигер эрчимду болзын)))

 8. Татьяна :

  Баян слерге. Суреен Тувалу!

 9. Татьяна :

  Баян слерге. Суреен тузалу!

 10. Люба :

  Јаан быйан сӱрекей тузалу

Оставить комментарий

Имя

Контакты (по желанию)