Где провести свадьбу на Алтае

Они создадут вам незабываемую свадьбу

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Балага алкыштар

алтай уулчак ТамирланАда-энениҥ алкыжы

Аржан суудый ару бол, балам!
Баатыр бол!

Jаактуга айттыртпа,
Jарындуга тутурттпа!
Ада-энениҥ сÿÿнчизи бол,
Ака-карындаштарыҥла нак бол!

Айыл-jурттыҥ öҥжидип jÿр!
Албатыга тузалу бол,
Албатыда тоомjылу jÿр!
Алтайысты чеберлеп jÿр,
Ак-айаста ырысту бол!

Тоологоны евро болзын,
Тудунганы доллар болзын.
Ару ак санаалу,
Jалакай ла чыйрак чыдазын.

Эjелер-jеҥелер

Эрjине кулды киштезе
Эне Алтайга торгылар.
Эjелер, jеҥелер айтканы
Эл-jÿрекке томылар.

Акалар, таайлары

Аргымак кулды киштезе
Ак тайгага jаҥыланар.
Акалар, таайлар алказа
Ал-сагышка салынар.

Алкыштар

Ойгор jÿрÿмдÿ болзын,
Озочыл иштÿ болзын!
Оору-jоболго бастырбазын,
Ойын-каткылу öссин!

Jÿрÿми туу-кайадый
Бек болзын!
Ат-нерези албатыга jарлалзын!

Кÿреҥ сынду Алтайдыҥ
Кÿн чырайлу балдары
Артыш jытту jеристиҥ
Ай-кеберлÿ балдары

Ада-Кудай коорып jÿрзин слерди,
Ада-энегер сÿÿндирип турзын слерди!

Кыс балага

Ары кöрзö,
Ай кеберлÿ,
Бери кöрзö,
Кÿн кеберлÿ
Тегерик ак чырайлу
Jаражай кыс болзын!

Комментарии (6)

 1. Светлана :

  суреен jакшы! быйан!

 2. Лора :

  СПАСИБО! Большое спасибо за труд, работу и глубокие мысли.

 3. Алтынай :

  Иштеген ижер тоомjылу ла болзын!

 4. Люба :

  Суреен тузалу! Быйан!

 5. сурайа :

  Тузалу болук. Суреен jакшы. быйан

 6. Кара-кобок Геннадий :

  Быйан слерге

Оставить комментарий

Имя

Контакты (по желанию)