Где провести свадьбу на Алтае

Они создадут вам незабываемую свадьбу

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Регистрация алтайлап

Регистрация свадьбы, той

Кÿндÿлÿ айылчылар!

Бÿгÿн, ___ (jылан, чычкан, ат, кой…) jылдыҥ ичинде ____айдыҥ ___чи кÿнинде __________ аймакта

биле тöзöлип jат!

Ого учурлап, кöдÿриҥелÿ (торжественный) регистрацияны баштап турум.
Эмди айыл-jурт тöзöп jаткандарды туруп, изÿ кол-чабыжула кычырып ийектер.

Кару jииттер!

Бÿгÿн слердиҥ эҥ ырысту кÿнигер! Слер биле тöзöп, jÿрÿмигерде ырысты ла ачуны теҥ ÿлежер деп кÿÿнзедигер.

Бистиҥ орооныстыҥ айыл-jурт ла биле керегинде jасагы аайынча, айыл-jурт jÿк кижиниҥ бойыныҥ кÿÿн-санаазыла тöзöлöр аргалу. Слер бойыгардыҥ ондый угузу бичигерде билени акту кÿÿнигерле тöзöп jатканын темдектегенигер, мен бийик молjумды бÿдÿрип тура, сурарга турум:

Слер бек ле нак биле тöзöп, бала-барка азырап, албатыныҥ ортозына тоомjылу jÿрÿм jÿрерге белен бе?

Уул: — Белен!

Кыс: — ийе!

___ айдыҥ ___чи кÿнинде слер экÿни эш-нöкöрлöр деп jарлап турум!

Эмди чындыктыҥ ла сÿÿштиҥ керези болгон jÿстÿктерле солыжыгар.

Мен слердиҥ биле тöзöгöни керелеген баштапкы билелик бичикти айылдыҥ ээзи болотон ______(уулга) табыштырып турум!

Нак jадыгар, кöп балдар азырагар, ЗАГС-тыҥ алдынаҥ слерге сый — алтай албатыныҥ аттары деп бичик — балдардыҥ аттарын адарыгар!

Айылчыларга сöс!

Бу текст учун Оҥдой аймактыҥ регистраторлорына jаан быйан! Ижигер алкышту болзын, билелер бек болзын!

Слер нени сананып турар?

Имя

Контакты (по желанию)