Свадьба начинается с… пригласительных!

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Регистрация алтайлап

Регистрация свадьбы, той

Кÿндÿлÿ айылчылар!

Бÿгÿн, ___ (jылан, чычкан, ат, кой…) jылдыҥ ичинде ____айдыҥ ___чи кÿнинде __________ аймакта

биле тöзöлип jат!

Ого учурлап, кöдÿриҥелÿ (торжественный) регистрацияны баштап турум.
Эмди айыл-jурт тöзöп jаткандарды туруп, изÿ кол-чабыжула кычырып ийектер.

Кару jииттер!

Бÿгÿн слердиҥ эҥ ырысту кÿнигер! Слер биле тöзöп, jÿрÿмигерде ырысты ла ачуны теҥ ÿлежер деп кÿÿнзедигер.

Бистиҥ орооныстыҥ айыл-jурт ла биле керегинде jасагы аайынча, айыл-jурт jÿк кижиниҥ бойыныҥ кÿÿн-санаазыла тöзöлöр аргалу. Слер бойыгардыҥ ондый угузу бичигерде билени акту кÿÿнигерле тöзöп jатканын темдектегенигер, мен бийик молjумды бÿдÿрип тура, сурарга турум:

Слер бек ле нак биле тöзöп, бала-барка азырап, албатыныҥ ортозына тоомjылу jÿрÿм jÿрерге белен бе?

Уул: — Белен!

Кыс: — ийе!

___ айдыҥ ___чи кÿнинде слер экÿни эш-нöкöрлöр деп jарлап турум!

Эмди чындыктыҥ ла сÿÿштиҥ керези болгон jÿстÿктерле солыжыгар.

Мен слердиҥ биле тöзöгöни керелеген баштапкы билелик бичикти айылдыҥ ээзи болотон ______(уулга) табыштырып турум!

Нак jадыгар, кöп балдар азырагар, ЗАГС-тыҥ алдынаҥ слерге сый — алтай албатыныҥ аттары деп бичик — балдардыҥ аттарын адарыгар!

Айылчыларга сöс!

Бу текст учун Оҥдой аймактыҥ регистраторлорына jаан быйан! Ижигер алкышту болзын, билелер бек болзын!

Слер нени сананып турар?

Имя

Контакты (по желанию)