Свадьба начинается с… пригласительных!

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Алтай тойдыҥ ойындары

Той тужында ӧткурерге јилбилӱ ойындар бар.

«Эш табыш»

Бойдоҥ кыстар ла уулдар «Эш табыш» деп ойын ойноор. Уулдар ла кыстар эжерлежип, эбире туруп алат. Эжер јогы эбиреде кӧрӱп, јараган кыска, уулга колыла тийип ийзе, эжерлӱ болуп калар. Артып калганы онойып ла ойынды улалтар.

«Кол ӱзӱш»

Уулдар ла кыстар эки башка бöлинип, колдорынаҥ тудужып, эки кур болуп туруп алар. Оноҥ бир курдаҥ бир кижи экинчи курдыҥ кижизин кычырар. Кычырткан кижи јÿгÿрип барала, курды ÿзер. Ӱзÿп ийзе, курдыҥ бир болÿгин јединип апарар. Ӱспей калза, бойы артып калар. Онойып эки курдыҥ улузы бой-бойлорын кычырыжып, учында бирÿзинде јаҥыс ла кижи артар.

«Болчоно»

Кыстар ла уулдар тизелерин колдорыла кабыра кучактап алала, тегерийте отурар. Буттарыныҥ ортозыла курды «јылдыр, јылдыр» деп айдыжып јылдырар. Ортозында турган кижиниҥ кӧзин бӧслӧ таҥып салат. Ол кижи «Топ!» деп айдып ийзе, ойын токтоп јат. Оноҥ ол курды табар учурлу. Табып алза кожоҥ кожоҥдоор.

Кайыш курым суктыгар,
Караҥуйда табарым.
Каруузыган кӧӧркийди
Кӧргӧн кӧстӧҥ таныырым.

«Сырга јажырыш»

Кыстар алакандарын јаба тудуп алат. Ойын баштаачы кажы ла кыстыҥ алакандарына бойыныҥ алакандарын кийдире тийип базат. Онойып ол ойноочылдарга билдирбезинеҥ кажы бир кыстыҥ алкандарына сырганы артыргызып койот. Бедиреп турган ойноочыл кажы кыстыҥ алакандарында сырга јажырылганын айдар учурлу. Јастыра айтса, кожоҥ кожоҥдоор.

Тойдо учурлу ойын кептӱ чӱм-јаҥ јаҥдалар. Олор чӱмдӱ, учурлу болот.

«Јодо чачыш»

Уулдыҥ таайы сӱме кабырганы ол эмезе јодоны тӱнӱктеҥ чыгара чачар. Тышкары турган улустаҥ туткан кижиниҥ айылында база той-јыргал болорыныҥ белгези. Јаҥы айылда одурган отко сӱме кабырганы салар.

«Кайырчак ачыш»

Тӧр бажында турган кайырчакты уул ӱйиле кожо ачатан ойын-чӱм бар. Кайырчакты ачып, колго не учурап тудулганы белгелӱ болор. Наадай учураза, балдарлу болордыҥ белгези. Арчуул учураза, баштапкы бала кыс болор.

«Тӧс тазыл»

Бӧкӧ, чыдапмал кижини талдап алала, јаҥы айылдыҥ эпши јанындагы тӧс ӧзӧгин кабыра кучактандырып салар. Ол кижининҥ кийнинеҥ улай-телей јирме-одус кижи кабыра кучактажып јерге отурып, јайканыжып, кайра чиренгилеп кожоҥдожор. Кожоҥды кожоҥдоп божогончо, бир де кижи колын ычкынбаза, јурт јакшы ырысту јадардыҥ белгези.

Слер нени сананып турар?

Имя

Контакты (по желанию)