Свадьба начинается с… пригласительных!

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Алтай той

Кару јерлештер!

Бу бÿкте алтай улустыҥ биле тöзöгöниле колбулу јаҥжыгулары јуулган: алтай той, белкенчек,куда, шаалта,кыстыҥ јöжööзи, јаҥар кожоҥдор,алкыштар ла оноҥ до öскö. Кара башту калыгыс бойыныҥ чÿм-јаҥдарын ундыбаганы, тудунып турганы сÿреен оморкодулу ла учурлу. Ада-öбöкöлöристиҥ энчизин оноҥ ары чебер апарганы эмдиги бистеҥ камаанду. Бу бÿкте мен бойымныҥ билеримнеҥ башка «Алтайдыҥ Чолмоны» газедисле, «Алтай алкыштар» (тургузаачылары Укачина К.Е.,Ямаева Е.Е., редактор Толбина М.А., 1993 јыл, «Ак-Чечек» бичик чыгарту), «Тойдыҥ јаҥар кожоҥдоры ла башпаадылары» (тургузаачызы Муйтуева В.А., редактор Модорова С.В., 2008 ј.), «Алтай той, белкенчек» (Мария Быдышева, 2010 јыл, Шыргайты јурт) деген бичиктерле  тузалангам. Анайда ок Л. Чапыева, А. Сабин турушкан. Бу улуска јаан алкыш-быйан!

Кандый бир јастыралар, тÿзедÿлер, кожулталар бар болзо, баштаныгар! Слердиҥ болужыгар сÿреен тузалу болор. Чÿм-јаҥдарысты кичеегени, бистиҥ ÿзегистиҥ керегис.

Анайда ок айдарга турганым: ада-öбöкöлöристиҥ јаҥдарын јаҥдагажын, ол ок öйдö тойдыҥ чÿм-јаҥдарын керектÿ јерде кубултар керек. Эмдиги öй, айалга некеп турган кубулталарды бойыгар да билеригер: ол тöмöнги аймактарда куда тÿжÿретен айылдардыҥ тоозын астадары, шаалтага кеминеҥ баалу неме шаабазы ла эҥ учурлузы — аракы-чегенди астадары.  Шаалтага аракы (коньяк, оноҥ до öскöзи ) шаабазынаҥ, кудалаза аракы јок киреринеҥ баштаарга јарар деп сананып турум. Керек дезе, бистиҥ алтай улус ортодо бойыныҥ балдарыныҥ байрамын анайда öткÿрген улус бар!

Той-јыргалаар јакшы öтсин, бала-барка эптÿ јатсын! Алтайыс амыр-энчÿ турзын, калыгыс кöптöзин, ырысту, су-кадык болзын!

Бÿгÿнги кÿнде бар информация:

Бу бÿктерге анайда ок «Алтай той» деген менюга мышканы jууктадып ийеле сакып ийзе, подменю ачылза, оноҥ кöчöргö jарар.

Алтай той очок от отты алкаганы

Комментарии (15)

 1. Артур :

  Тергее ичинде баштапкы алтай сайт ачылганы, чыныча айдар болзо, туукилик учурлу керекке бодолду. Эмдиги ойдин некелтезиле, ойло тен алтаары 1енил иш эмес. 1е бугунги кунде алтай тилду, алтай калыктын чум-1анына, 1анжыгуларына учурлалган сайт ачылганы — алтай калык ойло тен алтап браатканын 1арт коргузет. Сайт 1аранзын, кычыраачылары коп болзын, ончобыс 1аны ойдин кереечилери болуп, ичкери 1уткип, 1анжыгуларысты ундыбай 1уректер деп кычыру эдип турум.

 2. Ирина :

  Можно было бы и перевод на русский написать. Нам ваши традиции тоже интересны

 3. Редактор :

  Спасибо за Ваш интерес, Ирина. Об алтайских свадебных традициях на русском языке изложено в разделе «Алтайская свадьба».

 4. Айсура :

  УрААААААААААА, алтай сайт!!!!

 5. Редактор :

  Айсура, киргенерге быйан :) Сайтыҥ ижинде кажы ла кÿÿнзеген кижи туружар аргалу: комментарийлер ажыра айдынып, редакцияга материалдар аткарып (info@svadba04.ru), таныштарга куучындап.

 6. МАРИНА :

  JАКШЫНАК САЙТ ЭМТИР. БЫЙАН.

 7. Мария :

  Jакшы сайт эмтир, алтай тойдын сценарийлери болгон болзо, болуш болор эди

 8. Елена :

  Бу сайты кем белетеген?

 9. Редактор :

  Jакшылар. Сайты белетеген улустыҥ сурузын бу бÿктеҥ табарыгар: http://svadba04.ru/top-menu/about/kontaktyi/

 10. Чейнеш :

  Jаан быйан.

 11. Сарыкас :

  мен бу сайтен jантайын ла киредим, оаан быйан слерге.Айдарга турганым таныштарымнын уулынын тойында болдым , ол тойды откурген тамада керегинде айдарга турум. Мен бу кижини баштапкы ла катап кордим уктым ол Ийин jурттын Минакова Маргарита Солойевна, той откурижи суреен jарады, кандый коп ойндар, jараш суу алтай тилле куучын, кокурлар ла алкыш состор.Коо унду кижи эмтир.

 12. Альбина :

  Jакшлар, слер меге алтай тилле энемнин 60 jажына учурлап состор бичип берзеер? Пожалуйста, сагышта состор бар, jаныс орус тилле сагышка кирет, а меге именно ла алтайлап бичиир керек

 13. эркелей :

  кажы ла кижи буткул телекей.биле ол сууш, ырыс ла онон до арызы…. той ол той. онон арызы не? Эмдиги ой ачу ла келбеген ырыстын кадалгак буткул ичкери тойлонгон биленин jуруми дезем чын.jурумди талорто одуп калган , ичкери jурумге jаан алтап баскан кижи болдорым.

 14. Редактор :

  Оноҥ ары — бала-барка, койу кöчö — баланыҥ байрамына учурлалган материалдар «койу кöчö» деген бÿкте.
  Анайда ок «Психология семьи» деген бÿк jилбилÿ болор аргалу.

 15. Виталий :

  Кыс1анынан тайы болорым Алтай тойго от салыб кандый алкыш сос айдар тайы кижи болорым болужып берер

Оставить комментарий

Имя

Контакты (по желанию)