Свадьба начинается с… пригласительных!

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Кудаларга


Кудалап барганда
Тойдо кудаларды уткыганы
Сӱт бергенде
Чӧӧчӧй бергенде
Чайлатса
Ӱйдежӱ јаҥарлар

Кудалап барганда

Куданыҥ кожоҥдорын кыстыҥ ада-энезиниҥ алдына чöгöдöп отурала кожоҥдор јаҥду.

Кадынды тöмöн куш келди,
Ай канады теҥ келди.
Айланып кудалар тÿжерде,
Амыргы ÿни тем кирди.

Эрчишти тöмöн куш келди,
Эки канады теҥ келди.
Эбирип кудалар тÿжерде,
Эдиски ÿни теҥ кирди.

Кызыл-чоокыр кучыйак,
Кыйтылдап, јем бедирейт.
Кызыл тажуур койтылдап,
Кудалар келди, јурт сурап.
Ӧрӧ

Кара таштыҥ кырына,
Каргаа конды, јем сурап.
Кара тажуур койтылдап,
Куда келди, јурт сурап.

Аргымактыҥ кулунын
Ат эдерис, кудалар.
Аданыҥ эрке балазын,
Ал jӱрерис, кудалар.

Эрjинениҥ кулунын
Ат эдерис, кудалар.
Энениҥ эрке балазын,
Ал jӱрерис, кудалар.
Ӧрӧ

Тойдо кудаларды уткыганы

Тойго айылдап келген айылчыны киргенинеҥ ле ала јанардыҥ јанганча јетире кӱндӱлеер.

Аржан суулар кечире
Амадап келди кудалар
Jаан боочылар ажыра
Jедип келди кудалар

Алты талай кечире
Амадап келди кудалар
Jети тайга ажыра
Jедип келди кудалар

Jакшы-jакшы, jакшылар ба,
Кӱӱнзеп сакыган кудалар!
Кандый jедип келдигер,
Jолыгар кӧнӱ болгон бо?

Ак jалаҥда отогон
Адын берген кудалар.
Ак чечекле ойногон
Балазын берген кудалар.
Ӧрӧ

Алты айгыр малыныҥ
Артыгын берген кудагай
Алты айры шаҥкылу
Балазын берген кудагай

Комыргай бажына отурган
Кучыйактыҥ jаражын.
Тойлоп бӱгӱн келгилеген
Кудаларыстыҥ jакшызын!

Ӱйген-нокто суксын деп,
Адын берген тӧрӧӧн.
Ӱргӱлjиге jурта деп,
Балазын берген тӧрӧӧн.
Ӧрӧ

Сӱт амзатса

Аркада ӧскӧн алтан чет –
Айгыр малдыҥ тебеези.
Алтын тажуур бу ак сӱт –
Албатыныҥ кӱндӱӱзи

Чööчöйлöзӧ

Колый тарткан колоҥыс –
Коҥыр тайдыҥ седеҥи
Колыстагы чööчöйис –
Кудалардыҥ кÿндÿÿзи.

Кобы jердиҥ öлöҥин
Коҥыр тайыс отозын.
Колыстагы чööчöйди
Кудаларыс ууртазын

Кобыдагы ӧлӧҥди,
Кой отойтон учурлу,
Колымдагы чӧчӧйди
Кудагай тудар учурлу

Арканын ӧлӧҥин,
Ат отойтон учурлу
Алаканда чӧӧчӧйди
Куда тудар учурлу
Ӧрӧ

Чайлатса

Тӧрт кулакту тепшиге
Эт салдыбыс, амзагар.
Тӧртӧн jӱзӱн чечектиҥ
Ажын урдыс, ичигер!

Эки бала бириккен –
Изÿ сÿÿштиҥ темдеги эмей.
Албатызын кÿндÿлеген
Эне-аданын шылтузы эмей!

Ӱйдежӱ јаҥарлар

Айылдап келген кижиниҥ тудунчагына аш-курсак салат. Айылчылар јанарга турза, айылдыҥ ээлери аш-курсагын, чӧӧчӧйин тудунып, атанардыҥ јанарларын кожондожоп, ачык јол кӱӱнзейт.

Кандык бажы јайылза,
Оноҥ јараш чечек јок,
Кудалар јуулып, ойнозо, -
Оноҥ јараш ойын јок.

Барып јаткан јолыгар
Ачык-јалбак јол болзын.
Јанып барган јолыгар
Јалбак амыр чӧйилзин.

Тойлоп келген тӧрӧгӧн
Токуналу јаныгар.
Айлаардагы улуска
Эзен бистеҥ айдыгар.
Ӧрӧ

Кайыр каскак боочыны
Јымжак, јакшы ажыгар!
Кӱркӱреп аккан сууларды
Јап-јакшынак кечигер.

Арташ туунаҥ ай чыгар
Ай чыкканча ойнойлы!
Айылдап келген тӧрӧгӧн
Атанганча ойнойлы.

Кӱреелей туунаҥ кӱн чыгар
Кÿн чыкканча ойнойлы!
Кӱӱнзеп келген тӧрӧгӧн
Кӧндӱккенче ойнойлы!
Ӧрӧ

Комментарии (3)

  1. Елена :

    Кудада кудаларга кур курчаза кандый кожондор бар?

  2. Аржан :

    Суурен jарады, куданан ала белкенчек jетиргенине jетире усе чум jандарыла бичилгени бар ба, бар болзо кайдан алалар арга бар.

  3. Аноним :

    Сут амзатса: алтын тажуурда эмес- айакта болбой

Оставить комментарий

Имя

Контакты (по желанию)