Свадьба начинается с… пригласительных!

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Јаҥарлар

Кал jÿректи ыйлаткан
Кайда Алтай jаҥарлар!
Камык улус кайкаткан
Кайран Алтай jаҥарлар!

Ӱйедеҥ ÿйеге, чактаҥ чакка
Ӱзÿлбей келген улу jаҥар
Jаҥыра бÿгÿн jеристе, jаҥар,
Jаҥар, jаҥар, Алтай jаҥар!

Алтайына

Ак-айастыҥ алдыла
Артыла тÿшкен Алтайыс!
Аржан суузы адылган
Арчын jытту Алтайыс!

Jÿрек чилеп типилдеп,
Jÿрÿм берген Алтайыс!
Jÿзÿн томду сууларла
Jÿзис jунган Алтайыс!

Тöзöлип jаткан билеге
Алкыжыҥ jетсин, Алтайыс!
Jаҥы салатан очокко
От камыссаҥ, Алтайыс!

Тöзöлип jаткан билеге
Алкыжыҥ jетсин Алтайыс!
Jаҥы салатан очокко
От камыссаҥ, Алтайыс!

Кысты алкаганы

Ары корзо, ай кеберлу,
Бери кӧрзӧ, кӱн кеберлӱ,
Jер-jиилектий амтанду,
Суу чакпындый каткылу,

Ачык-jарык эрмектӱ,
Коо бийик сынду,
Кош аркадый кабакту
_______ сööктÿ jаражай.

Jурт керегинде

Кÿлÿмjиниҥ оды толгон ырысту кӧстӧр
Сӱӱшке алдырган, сӱӱнчиле толгон jӱректер.
Сӱӱштеҥ улам той-jыргалдыҥ одычагы jалбышталат.

Эки турун бириксе, от болотон учурлу
Эки бала бириксе, jурт болотон учурлу.

Эки jӱрек биригип,
Jаҥыс болуп согулзын,
Сӱӱштиҥ jолы экӱге
Ырысту jӱрӱм сыйлазын!

Кедери турган кайыҥныҥ
Тазылы jерде бек болзын!
Тодош-иркит биригип,
Тӧзӧгӧн jурты нак болзын!

Jажарып чыккан jаш агаш
Jас келгежин, jайылар.
Jаш балдарыс jаанайла,
Jурт тудатан jаҥы бар.

Таш очогор тайкылбазын,
Талкан-кӱлер чачылбазын,
Одырган одын чокту кӱйзин,
Отырган jуртын энчӱ болзын!

Чымалыдый кӧп болугар,
Чыдырмандый бек болугар!

Ӱч талалу таш очок
От ӧргӧӧзин тӧзӧп jат
_____ ла _______ биригип
Бойыныҥ jуртын тӧзӧп jат.

Jаш агаштыҥ бӱри jайылган
Jараш jайгы кӱн эмей!
Jаш балдарыс бириккен
Jон jыргаткан той эмей!

Комментарии (7)

 1. Аноним :

  Чочой берзе кыстын эне-адазына
  Кобыдагы олонди,
  Кой отойтон учурлу,
  Колымдагы чочойди
  Кудагай тудар учурлу

  Арканын олонин,
  Ат отойтон учурлу
  Алаканда чочойди
  Када тудар учурлу

 2. Редактор :

  Быйан! Куданыҥ кожоҥдорына кожып саларым.

 3. Аноним :

  коркышту керекту алкыштар.. меге jaaн тузазын jeтирди])))))

 4. Алтынай :

  Jаан быйан

 5. сурайа :

  Бу бук сурекей jарады!!! Тойлор откурерге меге jаан тузазын jетирет!!!!!!!

 6. Сурия :

  Чик -jок jакшы бук. Jаныс Чач оруштин jанары jок жмтир. Алтай jуунтыларда олор база jок. Табып алзам, саларым.

 7. Кару :

  Чач öрÿштиҥ jаҥарлары бу бÿкте jÿрÿ:
  http://svadba04.ru/alkyish-jangarlar/chachyin-orush/

Оставить комментарий

Имя

Контакты (по желанию)