Свадьба начинается с… пригласительных!

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Башпаадылар


таайы ÿс уратКару јерлештер! Тилис чечен, јараш, кеен болзын! Алтай тилисти ундыбайлы, јараш эптӱ уткуул-башпаадыларды тузаланалы. Алкыжар јииттерге јетсин!

Кыннаҥ јараш јурт болзын,
Кылдаҥ чичке кылыкту болзын.
Турнадый чындык болзын,
Аҥырдый айрылбас болзын.

Јакшызын мактап јӱрзин,
Јаманын јажырып јӱрзин.
Эби-јок кылыгын бӧктӧп турзын,
Эптӱзин элбедип јӱрзин.

Эптеп эдер ус болзын,
Эбин табар укаалу болзын.
Эпши адын бийик тутсын,
Эжин угар келин болзын.

Эжиҥниҥ кеби сӱрлӱ болзын,
Эки колы арбынду болзын.
Каймак-талканы ажынып јатсын,
Курут-сарјузы эжилип јатсын.

Јуртайтан јуртты
Агаш-таштый бек болзын,
Азырайтан балдары
Адарудый нак болзын.

Сабарына кийгени алтын болзын,
Санаазы јеткени сӱрлӱ болзын.
Кулагына кийгени мӧҥӱн болзын,
Кӱӱни јеткени кӱндий болзын.

Болчок бажын бек тутсын,
Албатызын баштайтан эр болзын.
Тÿнÿктеп айыл тутсын,
Тÿÿнчектеп бала азыразын.

Ӧрӧ

Октый чечен болзын,
Оттый изӱ болзын.

Ачу-ашка јӱткӱбес болзын,
Айыл-јуртына баш болзын.
Алган ӱйине кару болзын,
Азыраган балдарына куйак болзын.

Агаш-ташту Алтайга
Ак малы отоп јӱрзин.
Таш јакалу тайгада
Акту бойы аҥдап јӱрзин.

Талайда болзо кечӱлӱ болзын,
Тайгада болзо ажулу болзын.
Јаактуларга айтыртпазын,
Јарындуларга туттуртпазын.

Тӧрт ӱйелӱ тураҥа
Тӧрӧгӧн јуулып јыргазын.
Тӱргектеп јууган ордыҥа
Тӱӱнчекте бала јайкалзын.

Ӧрӧ

Каракчылу айлыҥа
Канча албаты јыргазын.
Катай јууган ордыҥа
Кабайда бала јайкалзын.

Тӱнӱктеп туткан айлыҥа
Тӱймен улус јыргазын.
Тӱргектеп јууган ордыҥа
Тӱӱнчекте бала јайкалзын.

Ак-торко кӧжӧгӧ
Алтайыста јайылзын.
Јаҥы айылду балдардыҥ
Айылында кабай јайкалзын.

Кыдат торко кӧжӧгӧ
Кеен Алтайга јайылзын.
Кӱскӱде туткан јуртыҥа
Кабайда бала јайкалзын.

Таскылда турган кайыҥныҥ
Тазылы јерде бек болзын.
Јурт тӧзӧгӧн балдардыҥ
Јӱрӱм-салымы бек болзын.

Јайылып чыккан кайыҥныҥ
Јалбырак-бӱри јажыл болзын.
Јаш балдардыҥ јӱрӱми
Јажын-чакка бек болзын.

Ӧрӧ

Айылынаҥ улус айрылбазын,
Азыраганы бала болзын.
Айдаганы мал болзын
Иштеген ижи једимдӱ болзын.

Эки бойы эптӱ болзын,
Јӱс јаш јажазын,
Јӱгӱрик ат минзин,
Оттоҥ казан айрылбазын.

Јаактуларга айттыртпазын,
Јарындуларга туттуртпазын.
Чыга јӱгӱрип малым дезин,
Кире јӱгӱрип балам дезин.

Јаандарды тооп јӱрзин,
Сениҥ-мениҥ дешпезин.
Эки тӧрӧгӧнгӧ болуш болзын.

Чакызында аттар турзын,
Айылына албаты јуулзын.
Балдарга баш кожулзын,
Малына мал кожылзын.

Торконыҥ јигиндий,
Тостыҥ кыбындый
Эптӱ-јӧптӱ јатсын,
Ар-јӧӧжӧлӱ јатсын.

Ӧрӧ

Ак сагышту албатыга
Алкы бойы килеп јӱрзин.
Бардаҥ алыжып,
Јоктоҥ берижип јӱрзин.

Бала келген јерге јурттазын,
Таш чачкан јерге јатсын.
Койдоҥ семис болзын,
Койондый ак болзын.

Алты ӱйелӱ чакыга
Аттар туруп тыштанзын.
Алты санду айылга
Айылчы јуулып јыргазын.

Тӧрт ӱйелӱ чакыга
Тӧнӧн тай туруп тыштанзын.
Тӧрт сранду айылга
Тӧрӧгӧн келип јыргазын.

Ак-малыҥ коробозын,
Амыр-јакшы јыл чыксын.
Ак сӱдиҥ тӱгенбезин,
Алкы бойыҥ оорыбазын.

Ӧрӧ

Јайгыда туткан айылыҥда
Јараш јӧӧжӧ чогылзын.
Јонноҥ алган эжиҥе
Јажыл торко јайылзын.

Кӱскиде туткан айлыҥа
Кӱмӱш јӧӧжӧ чогылзын.
Карынаҥ алган эжиҥе
Кӱреҥ торко оролзын.

Јаскы конгон јуртыҥа
Јажыл торко јайылзын.
Јарадып алган эжиҥе
Јакшы сӱме кожылзын.

Кӱскӱ конгон јурттыҥа
Кӱреҥ торко јайылзын.
Кӱӱнзеп алган эжиҥе
Кӱнниҥ оды јарызын.

Ээртеп минер адыҥа
Эжер-токым экпелзин.
Эрке тапкан бу эжиҥ
Элен-чакка эш болзын.

Ӱйгендеп минер ол адыҥ
Јаантайын минип јӱрзин.
Улустаҥ алган бу эжиҥ
Јажын-чакка эш этсин.

Ӧрӧ

Таш очогы тайкылбазын,
Талкан-кӱли чачылбазын.
Одырган оды чокту болзын,
Отырган јуртты ырысту болзын.

Алтын очогы тайкылбазын,
Аскан казаны келтейбезин.
Чыга јӱгӱрип малым дезин,
Кийдире јӱгӱрип балам дезин.

Ээлгелӱ јурт тутсын,
Эрјинелу мал азыразын.
Айдап јӱргени мал болзын,
Азырап јӱргени бала болзын.

Алын эдегин бала бассын,
Арт-кийнинеҥ мал бассын.
Јаактуга айттыртпазын,
Јарындуга бастыртпазын.

Одырган оды чокту болзын,
Орында балдар ойнозын.
Кабайда бала јайкалзын,
Казаны јаантайын кайнап турзын.

Ичкен ажы аш болзын,
Ичер-јиири кӧп болзын.
Јӱгӱрик атка минзин,
Јӱс јаш јажазын.

Ады болзо терлебезин,
Кол-арказы оорыбазын.
Колтыктары сыстабазын,
Сӱр-кебери оҥбозын.

Ӧрӧ

Алтайга толо мал азыразын,
Айылга толо бала азыразын.
Элгелӱ јурт болзын,
Эрјинелӱ мал кабырзын.

Чеденге толтыра малду болзын,
Айылга толтыра јӧӧжӧ јӧӧзин.
Алын эдегин бала бассын,
Кийин эдегин мал бассын.

Јӱгӱрик ат минзин,
Јӱс айгыр малду болзын.
Айдаганы мал болзын,
Азыраганы бала болзын.

Аҥдап базар уулдарлу болзын,
Бӧрӱк кӧктӧӧр кыстарлу болзын.
Кыра сӱрер уулдарлу болзын,
Кылыгы јакшы кыстарлу болзын.

Кой кабырар уулдарлу болзын,
Айылда иштеҥкей кыстарлу болзын.

Јаан кижини јаан дезин,
Јаш баланы јаш дезин.
Јаандарын тооп јӱрзин,
Јаштарын алып јӱрзин.

Јаанды јаан деп, тооп јӱрзин,
Јашты јаш деп, ӱредип јӱрзин.

Ӧрӧ

Комментарии (6)

 1. Сурайа :

  Эмдиги ойдин jиттертине тузалу сайт ачканарга баш болзын!

 2. Сурайа :

  Jастырамды таштагар «jиттерине» болор учурлу.

 3. сарыкыс :

  Той башталала улустарды столго отургыскан кийнинде мындый алкыштар айдарга jарар-

  Торт толукту тепшиге ажыс салдыс амзагар.
  тортон эки чечектин ажын урды самзагар!
  алты толукту тепшиге ажыс салдыс амзагар,
  алтан эки чечектин ажын урдыс амзагар!

  Алама шикирден амзап
  Алкыш быйанарды айдыгар!
  Jиитерди акту куунерден алкагар!

 4. Ак-Сана Александровна :

  Башпаадылардыҥ учуры алтай албатыда коркышту јаан, алтай тойго, јаҥы јурт тӧзӧп јаткан јиитерди уткуп келген тӧрӧӧн-тугаандары,таайлары,акалары,эјелери,нӧкӧрлӧри јиитерди алкап јат, ачык јолдор, тӧзӧлгӧн биле нак, јӱрӱмниҥ кӱчтерине турумкай, бой-бойына наак, бой-бойын тооп, килеп јӱрзин деп кӱӱнзеп јат.Је эмдиги јаш ӧскӱрим,бистиҥ ӱйениҥ ортозындп башпаады дегени ол не билбези, айлабазы да бары, ачымчылу ла уйатту. Тойго келген айылчыга, сӧс берилзе, орус тилле, айдылган сӧсти угарга эби јок, јамаан, анчада ла, башпаады айтсын деп сураза, бистиҥ балдар орустап айдар,ол јаан јастыра. Башпаадыларды, јаҥар кожоҥдорды алтай улус ортодо кӧп сабазында јаан јашту карган-энелерис, адаларыс, таадаларыс билер,олор баары бистиҥ ырызыс. Је јӱрӱм саҥ башка, эртенгизин кем билер, јааш јанап јат, су-кадык тӱгенип јат, оныҥ учун, каргаанактарарла куучындажып, кичеп, тооп јӱрер, алтай албатыбыстыҥ јаҥдарын, культуразын, фольклорын бис улалтпазас кем улалтар? Бу сайттыҥ статьялары, јаш ӧскӱримге тузазы јаан эмтир, јаҥыс той-јыргал ӧткӱрип јаткан улуска эмес, тойго айылчы болуп барыпјаткан улуска база, мынаҥ кӧрӱп,кычырып,ӱренер јииттер!

 5. Аяна :

  Быйаныс слерге. Алтай тойды откурер jанжуларын узе бажынан ала бичип салган болзоор.

 6. Надеждаи :

  Коркушту jаан быйан слерге ,билгирлерле улежип ле турар ,

Оставить комментарий

Имя

Контакты (по желанию)