Свадьба начинается с… пригласительных!

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Алтай уткуулдар

Кару jерлештер!

Бу бÿкте чыккан кÿнге, белек jашка (50 jаш юбилейге) да öскö дö учурлу öйлöргö келижер уткуул сöстöрди jуудыс. Слер анайда ок олорды тузаланып, эки-ÿч уткуулдаҥ jаҥыс эдип, бойыгар келиштирер аргалу. База jараш, jакшы уткуулдар билер болзоор, комментарийлерге чийип, ÿлежигер!

Нени кÿÿнзеерге jарар

 • бек су-кадык
 • ырыс
 • сÿÿнчи
 • омок/бийик кÿÿн-санаа
 • эҥке-тоҥко jÿрÿм
 • ачык jолдор
 • амыр-энчÿ
 • jеҥил сын
 • ийде-кÿч
 • нöкöрлöрдиҥ ле jуук улустыҥ сÿÿжин

Кийдире сöс

Кару ___________! Толуп jаткан алтын jажыгарла уткып, бек су-кадык, ырыс, омок кÿÿн-санаа, албаты ортодо тоомjыгар улалып, Кудайдаҥ алкыш-быйанду болыгар деп кÿÿнзейдис!

***

Кару бистиҥ адабыс __________! Толуп jаткан 60 jажыгарла изÿ уткып, мынаҥ да ары jаан билебиске баш болуп, артабай, jаандарысты килеп, jаштарысты кичееп jÿригер! Айыл-jуртыгар амыр турзын, мал-ажыгар öзÿп ле jатсын, албатыдаҥ быйанду, Алтайыстаҥ курчулу болыгар деп кÿÿнзейдис!

***

Кару ла сÿÿген ___________! Белек jажыгарла изÿ уткып, бек су-кадык, бийик кÿÿн-санаа, jÿрÿмниҥ кандый ла айалгазында ийде-кÿчигер кожулып турзын, бу ла jалакай, кÿÿнзек, ачык-jарык артсын, Алтайынаҥ алкышту болуп, сананган амадулараарга jединеер деп кÿÿнзейдис!

***

Кÿндÿлÿ __________! Кирген учурлу jажыгарла акту кÿÿнистеҥ уткыйдыс! Алкы бойыгарга бек су-кадык, бала-баркагарга ырыс-кежик, ичкери jол кÿÿнзейдис!

***

Jаштаҥ ала кожо чыдаган ÿÿрем __________! Jÿрÿмниҥ база бир учурлу ажузына jеткениҥле уткып, су-кадык, ырыс-кежик кÿÿнзейдим!

***

Эл-jонго алкыш-быйанду, эбире jÿрген эл-тöрööнгö, кöп тоолу jеендерге jалакай, jымжак кÿÿндÿ сыйныбысты/энебисти/______, сааган сÿттий, jааган кардый ак санаалу бойыҥ Актаҥ-Кöктöҥ курчулу-куйакту jÿр!

***

Баштаган бастыра иш-керектеригер албаты ортодо тоомjыда ла jеҥÿлу болзын!

***

Ару санаагар, jалакай jÿрегер учун Слерге алкыщ-быйан болзын!

***

Биске баш болуп, узак-узак jажагар, арка-сынаар jеҥил jÿрÿгер! Слердий jалакай, тоомjылу, ару кÿÿндÿ эjелÿ (энелÿ, jеҥелÿ) болгонысла jаантайын оморкоп jÿредис!

***

Ончобыска баш, тем болуп jÿрÿгер!

***

Балдараардыҥ быйаны эмди jÿрÿмде курчу болзын!

***

Бала-баркагарга баш болуп,
База да узак jаш jажагар,
Одырган очогорды корулап,
Оору-jобол jок jÿрÿгер!

***

Кара чачыгар кажайбазын,
Кара кöстöр jашталбазын,
Чындык jÿрегер чылабазын
Чырайыгар оҥбозын!

***

Узун-узун jолдор öдÿп
Узак-узак jаш jажагар!

***

Ашкан ажулардыҥ алкыжы jетсин,
Кечкен кечÿлердиҥ ийдези кожулзын!

***

Алтайыстыҥ ару сындары
Арка-сынаарды jеҥилтсин
Аржан-кутук суулары
Арга-чак кошсын!

***

Санаа-кÿÿнигер ачык болзын,
Jÿрегер сÿÿнчиге алдыртып ойнозын,
Jайылган чаҥкыр теҥери алдында
Jаантайын Слерде ырыс болзын,
Амадаган амадулар бÿдÿп турзын!

***

Айланып чыккан Ай ла Кÿн
Алып jÿрзин jажына,
Арчын öскöн тайгалар
Аластап турзын jаына.
Айыл-jуртыгар амыр турзын,
Азыраган балдарар ырысту болзын.

***

Озолоп чыккан Кÿн-Эне,
Оройтып чыккан Ай-Ада
Ээлÿ-байлу тууларлу,
Аржан-кутук сууларлу
Арчын jытту Алтайыс
Курчулап слерди корызын!

***

Энебис биске – эрjине,
Айтканы биске – алкыш,
Амадап сыйлаган чечегис,
Кÿÿнзеп айткан уткуулыс –
Бистиҥ слерге быйаныс!

***

Канча да jастар айланза,
Андый ла jиит, jараш jÿр!
Канча да jылдар кожулза,
Омок-седеҥ, су-кадык jÿр!

***

Арка-сыныҥ арыбазын,
Арга-кÿчиҥ астабазын,
Айыл-jуртыҥ амыр турзын,
Алтайыс сеге курчузын берзин!

***

Алтайыстыҥ алкыжы jетсин,
Балдарыҥ сени сÿÿндирип jÿрзин!

***

Чыккан кÿниҥниҥ jыргалында
Jаркынду чалызын теҥериде jылдыс.
Jараш jÿрÿмниҥ jолында
Jаба алтазын jаан ырыс.
Сÿÿнчи сенеҥ айрылбазын,
Су-кадык айланып jÿрзин.
Jаш кожулганы неме беди,
Jÿрегиҥ jаантайын jиит болзын!

***

Jайаачы берген бу кÿнде сеге
Jайылып чыккан чечектиҥ jаражын,
Таҥдакталып чыккан кÿнниҥ кÿлÿмjизин,
Шоркырап аккан суучактыҥ каткызын,
Теҥериде суркурашкан jылдыстардыҥ jаркынын
Акту-кÿÿнимнеҥ сыйлайдым, ÿÿрем!

***

Jÿрÿмниҥ ырызын, jÿректиҥ сÿÿжин
Бис слерге сыйлайдыс!
Суркураган jылдыстарды
Учукка тизип бередис.
Уйуктаган чалындарды
Чачарга слердиҥ иледис!

***

Чыккан кÿнигерле, кару _________!
Ырыс ла сÿÿнчи слерге кÿÿнзейдис!
Арка-сынаар jеҥил jÿрзин,
Сана-кÿÿнеер омок болзын!
Арчын jытту Алтайыс
Алкыш-быйанын Слерге jетирзин,
Аржан-кутук суулары
Арга-чак берзин!

***

Эре-Чуйдыҥ эзини
Jаантайын слерге болушсын,
Ада-öбöкöлöрдиҥ jебрен jери
Алкы бойыгарга алкыш берзин!

***

Айландыра турган тууларыс
Ыжыктап слерди корулазын,
Амыр турган Алтайыс
Алкыжын слерге берзин!

***

Айыл-jуртыгар амыр турзын,
Азыраган балдараар ырысту болзын,
Алкы бойыгар су-кадык jÿрÿгер,
Аргалу-чакту jакшы jадыгар!

***

Оорыбай-чылабай, омок-седеҥ jÿрÿгер,
Амадаган амадугар бÿтсин,
Иштеген ижеер jедимдÿ болзын,
Узак-узак jаш jажагар!

***

Ырысту jымжак салымду,
Учурлу jараш jÿрÿмдÿ,
Алтайынаҥ курчулу,
Албатызынаҥ алкышту jÿр!

Тузаланганыбыс: Алтайдыҥ Чолмоны

Комментарии (13)

 1. Альбина :

  Спасибо очень помогло!

 2. Айана :

  Быйан слерге! Коркыш тузалу болук**

 3. Дьергелей :

  Ырысту jымжак салымду,учурлу jараш jурумду,Алтайынан’ курчулу, албатызынан’ алкышту jурзин. Болчок бажын бек тутсын, албатызын баштайтан эр болзын. Ту»ну»ктеп айыл тутсын,туу»нчектеп бала азыразын. Тоологоны евро болзын,тудунганы доллар болзын. Ару ак санаалу,jалакай ла чыйрак чыдазын.

 4. Редактор :

  Быйан! Слердиҥ бичигенерди 3 башка бÿкке коштыс учурыла: Башпаадылар, Уткуулдар, Балага алкыштар.

 5. Чейнеш :

  Класс!

 6. Аруна :

  Спасибо! Помогло)))) Процветания Вашему сайту и такому хорошему делу))

 7. эркелей :

  кажы ла эткен иш тузалу ла салымду болорында аланзыбай турум.Иш тожор ичкери барзын, кондугип учсын! Алкыштарды устине бичиирле керек. кем кем бичилип айдылганын улуска угузып турзын. улешкени усту болуп база да коп алкыштар туулзын.

 8. эркелей :

  Бийик учуш!Байлык jурум!Бала барка айландыра базып алкыштап турзын.ырыс кежик су кадык айас кундер.

 9. Сынару :

  Коркышту тузалу керек. База бир эмеш уткуулдар болгон болзо, дакшы болор эди

 10. Алтынай :

  Јаан быйан.Тузалу ла керекту сайт эмтир. Ижигер эрчимдӱ болзын, јолыгар ачык болзын!

 11. Аноним :

  Jараш jакшы,амадулу,болушту,керекту алкыштар эмтир бичиген кижиге быйан

 12. Кÿнет :

  Jаан быйан бу бÿк учун! Таайыма jараш уткуул бичирге болушту болды!

 13. Эркелей :

  Ару ачык jолдор болзын. Ак ойгор санаалар эбирзин. Айдар, тудар эр болуп чыдазын. Айас jакшынак салымду болзын.

Оставить комментарий

Имя

Контакты (по желанию)