Свадьба начинается с… пригласительных!

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Тойдыҥ алкыштары

Ак айастыҥ алдына
Артыла тÿшкен Алтайыс!
Арчын јыды јайылган
Алтайыма баш болзын!

Айыл туткан балдарга
Алкыжаар јетсин, Алтайым!
Јаҥы салган очокко
От камызаар, Алтайым!

Кöк айастыҥ алдына
Кÿреелей тÿшкен Алтайым!
Кутук суузы јайылган
Алтайыма баш болзын!

Тöзöлип јаткан билеге
Быйанаар јетсин, Алтайым!
Јаҥы туткан айлына
Ырыс береер, Алтайым!

Кайыҥ кессе:
Актаҥ чыккан ак кайыҥ
Алдынаҥ öрö корболу
Ак кöжöгö кöдÿрген
Ак кайыҥга баш болзын!

Кöктöҥ чыккан кöк кайыҥ
Кöдÿре бойы корболу
Кöк кöжöгö кöдÿрген
Корбо кайыҥга баш болзын!

Отты алкаганы (отко аш-курсак амзатса ла о.ö.):
Öрö турган Кудайыма,
Айлу-кÿндÿ Алтайыма,
Кайракоон, баш болзын!
От јалаарга, ада-öбöкöгö баш болзын!

Оттыҥ бажы обоо кÿл,
Оныҥ байын байлайын.
Одус эки Ак Буркан
Оныҥ јаҥын јаҥдайын.

Тöрдиҥ бажы тöстöк кÿл,
Оныҥ байын байлайын.
Тöртöн эки Ак Буркан
Оныҥ јаҥын јаҥдайын.

Тоҥды эргискен,
Чийди быжырган,
Келгеенди азыраган
От јайааныма баш болзын!

Кÿл тöжöгöр јымжак јатсын,
Темир кураар бек болзын.
Тöртöн башту чырайаар
Кызыл-марал öҥ болзын!

Кöжöгöни кайыҥга буулаза айдар сöстöр
Ак кайыҥыс јажарды,
Ак кöжöгö буулактар.
Аркада малыс тойынды,
Семизин сойып тойлоктор.

Кöк кайыҥыс јажарды,
Кöжöгöни буулактар.
Кöккö малыс тойынды,
Семизин сойып јыргактар.

Кöжöгöни буулайла,
Айлыска кирип јаҥдактар.
Кöжöгöниҥ кожоҥын
Чöйип, чöйип ийектер.

Кöжöгöни тургузып,
Айылыска кирип чайлактар,
Кöжöгöниҥ ойынын
Тойдо ойноп кöрöктöр.

Оставить комментарий

Имя

Контакты (по желанию)